คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ชื่อ - สกุล : นายสุทิน  ครองแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : พระณัฐสุพล  สุจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : พระภิกษุสงฆ์

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวสาวิตร  จันทร์ศิริพรชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ศิษย์เก่า

 

ชื่อ - สกุล : นางเจริญ  สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อ - สกุล : นางสุวพิศ  จันทร์โสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ปกครอง

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวรุ้งลาวัลย์  เก้าประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : องค์กรชุมชน

 

ชื่อ - สกุล : นางวะยุลี  ขุนจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ครู

 

ชื่อ - สกุล : นายวินัย คงสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นางแน่งน้อย เจตธำรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล :พันเอกพิเศษประยูร  คุ้มภัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวประไพแก้ว  มหาศรานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นายปาน  สุนทรชื่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นางสุวพันธ์   นักสอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นางเพ็ญจิต  ปัญญาวรรณศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทน : ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ - สกุล : นางสมจิตต์  สำเร็จสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทน : ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

 


กลับหน้าแรก