หน้าแรก

บุคลากรโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
 
 
 
นางสมจิตต์  สำเร็จสุข 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
นางภคนันท์ เสาเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิ
นางกรองกาญจน์ อนันตชาติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
นายไพศาล เวียงคำมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
 
 
 
 
นางอัจฉราพร กาญจโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
 
นางบงกช สุกรีวนัช
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 
นางสาวอุทัย นนท์ตา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
 
นางสาวยุภา เส็งสาย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
 
 
 
 
นายธีระยุทธ สุกรีวนัส
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
 
นางสาวพรพรรณ คงสุข
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
 
นางจินตนา อินทรมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
นางพรพิมล สุนสมบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 
 
 
 
นางสาวพรสุข มีหวาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 
นางสาวกนกวรรณ สายะบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 
นางสาวรุจิรา แดงอำ
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 
นายวสุพล มิตรสัมพันธ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.1
 
 
 
 
นางสาวจิรัชญา ทับเจริญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 
นายเทวัญ ชาญเชชาว์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 
นางศรีรัตน์ คงพริ้ว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 
นางวิมล การินทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 
 
 
 
นางสมพร ทรงสุวรรณ
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 
นายอดิศักดิ์ ตันติยาภรณ์์
ครูพิเศษสายชั้น ป.2
 
นางสุมณฑา โกศลเมธี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 
นางเรณู สุนทรกุล ณ ชลบุรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 
 
 
 
นางจิตกาญจนา แผ้วสว่าง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 
นางวลัยพร โอภาสวัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 
นางวะยุลี ขุนจันทร์
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
 
นายฐิติณัช จันทร์เงิน
ครูพิเศษสายชั้น ป.3
 
 
 
 
นางสาวขณิษฐา วรากุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 
นางสาวสุธาทิพย์ พัธนาวิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
นางพัชรินทร์ หน่อแก้วมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
นางสาวอานุรักษ์ ระมงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 
 
 
 
นายปัญญา กาญจโนทัย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
 
นายเครือชัย นาควัชระ
ครูพิเศษสายชั้น ป.4
 
นางสาวราตรี สังฆวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
นางฐิติรัตน์ มีศิริ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
 
1
 
1
 
1
นางลัดดา เจตินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
นางพรศรี บุญแก้ววรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 
นายสกนก์ ศุลีรัชต์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
 
นางสุภาภรณ์ ววงศ์วรสันต์
ครูพิเศษสายชั้น ป.5
 
 
1
 
1
 
1
นางสาวสุมน กิ่งทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
นางเกศินี วนาภรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 
นางนงนุช สุรัฐการดาวดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 
นายธนัชพงศ์ โพธิ์เพชร์
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
 
1
 
1
 
1
นายประกิจ มอญจำแลง
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
นางสาววีระวรรณ วีระพงษ์
ครูพิเศษสายชั้น ป.6
 
นางชาลินี ด้วงกัน
ครูพิเศษ
 
นางอภิญญา นาทองคำ
ธุรการ
 
 
1
 
1
 
1
นางอรสา โสมนัส
คนเลี้ยงเด็ก อ.1/1
 
นางจินตนา สุขสมบูรณ์
คนเลี้ยงเด็ก อ.1/2
 
 
คนเลี้ยงเด็ก อ.1/3
 
นางสาวปทิตา ศรีฟัก
คนเลี้ยงเด็ก อ.2/1
 
 
3
 
2
 
1
นางสาวสุวรรณ คงสุวรรณ
คนเลี้ยงเด็ก อ.2/2
 
นางสาวปทิตา อุ่นภักดิ์
คนเลี้ยงเด็ก อ.2/3
 
นายจำเนียร กาญจโนทัย
ภารโรง
 
นางพรพรรณ พรมมีสา
ภารโรง
 
 
 
 
นางวาสนา อุ่นเจริญ
ภารโรง
 
นายชรินทร์ สอนชาญ
ภารโรง