วิสัยทัศน์...."ความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีชุมชนร่วมพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559"     ปรัชญา ..."การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต"     พุทธศาสนสุภาษิต "นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชาบำรุง
นาฬิกาและปฏิทิน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรียน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำสายชั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็ก
ลูกจ้าง

ผลงานของเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวด่วน!!สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.
สำนักงานเขตหนองแขม
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Smart School
ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
GURU Online
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัดเขตหนองแขม
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวัดศรีนวล
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนบ้านบุนประเทศ
โรงเรียนคลองบางแวก
ควรพัฒนาโรงเรียนด้านใดมากที่สุด

ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรม
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคลากร
พัฒนาทุกด้านผลการ Voteสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ข่าวสารโรงเรียน

คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ทำการซักซ้อมการหนีไฟ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

คณะผู้บริหาร และคณะครูมัธยม ได้ทดลองใช้และสนใจสื่อการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตออกมาได้ดีเยี่ยม โดยได้รับจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ส่งมอบให้โรงเรียนในรูปแบบของ Harddisk External เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

คุณครูจันทร์เพ็ญ บุญแสน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแข่งขันสอบคัดเลือกด้านวิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 65 ณ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557

คณะผู้บริหารและตัวแทนครู เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคุณครูดอกรัก ในการได้รับการผ่าตัดรักษากระดูก ที่ โรงเพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจอย่างล้นหลาม ขอให้คุณครูดอกรัก
หายไวๆค่ะ

ผู้อำนวยการเขตหนองแขมและคณะการทำงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนประชาบำรุง ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทไทยเฮลท์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนประชาบำรุง ในงานทำบุญ เปิดสำนักงานและงานประจำปี เมื่อระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

คุณครูเรืองสิทธิ์ ชวินรัฐนนท เข้ารับการอบรม FIVB Technical Seminar Setting วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เป็นโค้ชทีมชาติจากประเทศต่างๆ อาทิเช่น สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม กัมพูชา ไทย เป็นต้น จัดโดยสมาคมวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2557

โครงการธรรมศึกษาสร้างความดีถวายพ่อหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยมีการจัดสอบธรรมชั้นตรี ชั้น โท และชั้นเอก ของนักเรียนในระดับชั้นระถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ บริเวณสนามปูนของโรงเรียน โดยนางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู และบุคลากร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียนต่อไป พร้อมกับแจกค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2557

คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมถ่ายภาพหน้าเสาธง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรทิพา แก้วนาง ได้รับรางวัลนักร้องหญิงชนะเลิศยอดเยี่ยม จากการฝึกอบรมภาคบรรยาย โครงการพัฒนา ทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2557

นางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมติวธรรมศึกษา ก่อนสอบสนามหลวง ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 นับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศวิชาการ ให้กับนักเรียน ก่อนการเรียนการสอนจริง อีกทั้งมีการติวเข้มก่อนสอบ O-Net ทุกวันหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี 3

ยินดีต้อนรับ นางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ของโรงเรียน ประชาบำรุง ท่านเดินทางมาพร้อมคณะครูโรงเรียนวัดบางสะแกใน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดย ผอ.วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประชาบำรุงทำการต้อนรับอย่างอบอุ่น

งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ร้อยดวงใจ สายใยวันเกษียณ ผอ.วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชาบำรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

วันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ วันที่ 1 กันยายน 2557

คณะกรรมสถานศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
กิจกรรมมารยาทไทย เป็นกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะตามโอกาส
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงจารุณี ลุงคำ นักเรียนชั้น ม.1 และเด็กหญิงราเซีย มูยิดดิน ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มหานครวัยทีน "เวทีคนเก่ง กทม." สัปดาห์ที 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงอัจฉรา นเรนสด รับรางวัลชนะเลิศหนังสือสามมิติและ เด็กหญิงณัฐวรรณ กันจะนะชุมาบูรพะ รับรางวัลชมเชยการอ่านคิดวิเคราะห์ ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน ปี3 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ 5 ก.ค. 57
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.1- ม.3 ณ พุทธมณฑล 2-5 กรกฎาคม 2557
จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงจารุณี  ลุงคำ นักเรียนชั้น ม.1 และเด็กหญิงราเซีย  มูยิดดิน ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ ในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มหานครวัยทีน "เวทีคนเก่ง กทม." รอบคัดเลือก รอบที่ 1วันที่ 28 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีการการจัดนิทรรศการ การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน  มีการประกวดคำขวัญและเรียงความ เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 มีการจัดการแสดงละคร ร้องเพลง และประกวดผลงานต่าง ๆ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู มีการแสดงของนักเรียน ผู้อำนวยการฯเจิมหลักสูตรสถานศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากแขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิ และเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนา จัดภัตตาหารและไทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่ ซาฟารีเวิลด์ วันที่18 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการเขต ปีงบประมาณ 2557 การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรใหม่ ณ ศูนย์วิชาการเขตหนองแขม ห้องประชุมโรงเรียน วัดอุดมรังสี วันที่ 7 มิถุนายน 2557

ิกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ณ ค่าย นิยมไพร จังหวัดสระบุรี ระหว่าง วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557
ฝ่ายงานสารสนเทศโรงเรียนประชาบำรุง ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูประจำชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ลงบนเว็บไซต์ mis.bangkokeducation.in.th ของสำนักการศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2557
นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง ร่วมกับสโมสรไลออนส์ จัดอบรมสัมมนาข้าราชการครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนประชาบำรุง ในโครงการ Lions Quest หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน (Skills for Adolescence) โดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาบำรุง วันที่ 31พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557
นิทรรศการโรงเรียนสังกัดเขตหนองแขม ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557
การประชุมสัมมนาข้าราชการครู โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน โดยอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนประชาบำรุง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

สำนักงานเขตหนองแขม จัดการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและข้าราชการครู สังกัดเขตหนองแขม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2557
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


โรงเรียนประชาบำรุง  สำนักงานเขตหนองแขม   โทร. 0-2421-0168
ติดต่อเราได้ที่ PR-PRACHABUMRUNG@HOTMAIL.COM หรือ