วิสัยทัศน์...."มีคุณธรรม นำวิชาการ เกษตรกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีชุมชนร่วมพัฒนา ภายในปี 2555"     ปรัชญา ..."การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต"     พุทธศาสนสุภาษิต "นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง
นาฬิกาและปฏิทิน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนผังโรงเรียน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำสายชั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็ก
ลูกจ้าง

ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
วารสารโรงเรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา
บทคัดย่องานวิจัยครู
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวด่วน!!สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.
สำนักงานเขตหนองแขม
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Smart School
ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
GURU Online
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัดเขตหนองแขม
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวัดศรีนวล
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนบ้านบุนประเทศ
โรงเรียนคลองบางแวก
ควรพัฒนาโรงเรียนด้านใดมากที่สุด

ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรม
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคลากร
พัฒนาทุกด้านผลการ Voteสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ข่าวสารโรงเรียน (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม)
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ทางโรงเรียนฯ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัด กิจกรรม English Camp เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นนอกห้องเรียน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( สำนักงาน ก.พ.) ได้เชิญชวนให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกที่ถวายสัตย์ปฏิญาณฯออนไลน์ ได้ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2556

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ท่านทรงจัดตั้งกองเสือป่า  ซึงเป็นจุดกำเนิดลูกเสือไทย

กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนประชาบำรุง และโรงเรียนกลุ่มกรุงธนใต้ ได้ชมละครโจหลุยส ์ ณ โรงเรียนประชาบำรุง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อชี้แจงการซ่อมเสริม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
ในทุก ๆ วันพระ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมเทศนา เดือนละ 1 ครั้ง
เนื่องในวันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนจึงจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น พร้อมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดบูรณาการแหล่งการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตหนองแขม, คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในบริเวณชุมชนเขตหนองแขม
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ณ ค่าย พงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่าง วันที่ 7-9 สิงหาคม 56
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนัก ถึงความสำคัญและ คุณค่า ของภาษาไทย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นม.1-ม.3 เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดทองเนียม ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 56
วันที่ 24 กรกฎาคม 56 โรงเรียนรับการประเมิน 5ส จากคณะกรรมการประเมิน 5ส สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม To Be Number เพื่อปลุกพลัง/สร้างกระแสให้นักเรียนมีส่วนรวมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีจิตอาสา สนใจงานด้านกิจกรรมสาธารณะ ได้ลงมือปฏิบัติจริง
   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


โรงเรียนประชาบำรุง  สำนักงานเขตหนองแขม   โทร. 0-2421-0168
ติดต่อเราได้ที่ PR-PRACHABUMRUNG@HOTMAIL.COM หรือ