วิสัยทัศน์...."ความรู้คู่คุณธรรม เกษตรกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี มีชุมชนร่วมพัฒนา สู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559"     ปรัชญา ..."การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต"     พุทธศาสนสุภาษิต "นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
 
ผู้บริหารสถานศึกษา

ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ของเรา
นางพีรพัฒน์ อุปมาสินธุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง
นาฬิกาและปฏิทิน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนผังแสดงที่ตั้งของโรงเรียน
คณะผู้บริหารปัจจุบัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูประจำสายชั้น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็ก
ลูกจ้าง

ผลงานของเรา
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
บทคัดย่องานวิจัยครู
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวด่วน!!สำนักงานกฎหมายและคดี กทม.
สำนักงานเขตหนองแขม
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
Smart School
ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
GURU Online
เว็บไซต์โรงเรียนสังกัดเขตหนองแขม
โรงเรียนวัดอุดมรังสี
โรงเรียนวัดศรีนวล
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนบ้านบุนประเทศ
โรงเรียนคลองบางแวก
ควรพัฒนาโรงเรียนด้านใดมากที่สุด

ด้านวิชาการ
ด้านกิจกรรม
ด้านอาคารสถานที่
ด้านบุคลากร
พัฒนาทุกด้านผลการ Voteสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ข่าวสารโรงเรียน

งานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ร้อยดวงใจ สายใยวันเกษียณ
ผอ.วงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ณ สนามกีฬาโรงเรียนประชาบำรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

วันสถาปนาโรงเรียน และกิจกรรมตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ วันที่ 1 กันยายน 2557

คณะกรรมสถานศึกษาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวที รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
กิจกรรมมารยาทไทย เป็นกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะตามโอกาส
กิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงจารุณี  ลุงคำ นักเรียนชั้น ม.1 และเด็กหญิงราเซีย  มูยิดดิน ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มหานครวัยทีน "เวทีคนเก่ง กทม." สัปดาห์ที 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงอัจฉรา นเรนสด รับรางวัลชนะเลิศหนังสือสามมิติและ เด็กหญิงณัฐวรรณ กันจะนะชุมาบูรพะ รับรางวัลชมเชยการอ่านคิดวิเคราะห์ ตามโครงการพาน้องท่องอ่าน ปี3 สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ 5 ก.ค. 57
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ป.1- ม.3 ณ พุทธมณฑล 2-5 กรกฎาคม 2557
จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
เด็กหญิงจารุณี  ลุงคำ นักเรียนชั้น ม.1 และเด็กหญิงราเซีย  มูยิดดิน ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ ในโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มหานครวัยทีน "เวทีคนเก่ง กทม." รอบคัดเลือก รอบที่ 1วันที่ 28 มิถุนายน 2557
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยมีการการจัดนิทรรศการ การแสดงต่าง ๆ ของนักเรียน  มีการประกวดคำขวัญและเรียงความ เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 มีการจัดการแสดงละคร ร้องเพลง และประกวดผลงานต่าง ๆ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู มีการแสดงของนักเรียน ผู้อำนวยการฯเจิมหลักสูตรสถานศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากแขกผู้มีเกียรติและผู้ทรงคุณวุฒิ และเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนา จัดภัตตาหารและไทยธรรมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างที่ ซาฟารีเวิลด์ วันที่18 มิถุนายน 2557

คณะผู้บริหารและข้าราชการครู โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมสัมมนา ตามโครงการพัฒนาศูนย์วิชาการเขต ปีงบประมาณ 2557 การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรใหม่ ณ ศูนย์วิชาการเขตหนองแขม ห้องประชุมโรงเรียน วัดอุดมรังสี วันที่ 7 มิถุนายน 2557

ิกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ณ ค่าย นิยมไพร จังหวัดสระบุรี ระหว่าง วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557
ฝ่ายงานสารสนเทศโรงเรียนประชาบำรุง ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูประจำชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ลงบนเว็บไซต์ mis.bangkokeducation.in.th ของสำนักการศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2557
นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง ร่วมกับสโมสรไลออนส์ จัดอบรมสัมมนาข้าราชการครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนประชาบำรุง ในโครงการ Lions Quest หลักสูตรทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน (Skills for Adolescence) โดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนประชาบำรุง วันที่ 31พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557
นิทรรศการโรงเรียนสังกัดเขตหนองแขม ณ สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557
การประชุมสัมมนาข้าราชการครู โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

นางสาววงศ์จันทร์ วิมลพิทยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน โดยอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถานบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนประชาบำรุง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

สำนักงานเขตหนองแขม จัดการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและข้าราชการครู สังกัดเขตหนองแขม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2557
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่


โรงเรียนประชาบำรุง  สำนักงานเขตหนองแขม   โทร. 0-2421-0168
ติดต่อเราได้ที่ PR-PRACHABUMRUNG@HOTMAIL.COM หรือ